Harm reduction

Internationale organisaties, zoals bijvoorbeeld de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) of de United Nations Drug Control Program (UNDCP), erkennen de in­trin­sieke waarde van harm-reductionprogramma's voor de volksgezondheid.

In 2012 waren er 97 landen die een harm reduction aanpak ondersteunden in nationale beleidsdocumenten en/of door implementatie of tolerantie ten opzichte van harm reduction initiatieven. (International Harm Reduction Association, 2012).

Binnen de EU drugstrategie van 2013-2020  is " de reductie van de gezondheids- en sociale risico's en schades veroorzaakt door drugs" voor het eerst een doelstelling naast de twee traditionele doelen: "reductie van vraag en aanbod"

Alsmaar meer stemmen gaan op voor een duidelijke definitie en afbakening van het begrip. In 2010 werd er binnen het European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA) een monografie rond harm reduction uitgebracht met daarin een state-of-the-art over de rol van harm reduction en de verschillende  interventies (EMCDDA monographs, 2010). Het dossier dat voor u ligt is grotendeels hierop gebaseerd en is een herwerking van het VAD-dossier van 2003.

Wat heeft dit dossier de lezer te bieden? We formuleren een duidelijke begripsomschrijving, gemotiveerd vanuit de weten­schappelijke literatuur en het werkveld. Verder schetsen we de ontstaansgeschiedenis van de harmreduc­tion­beweging. Uit dit verhaal blijkt dat er in de loop van de evolutie van deze beweging gaandeweg verwarring over een aantal termen is ont­staan: hoe verhouden risicovermin­de­ring en schadebeperking zich tegenover elkaar? Wat is het verschil tussen een schadebeperkende en een op abstinentie gerichte benadering?

Hoewel harm reduction een vlag is met vele ladingen, focussen we ons in dit dossier enkel op harm reduction gericht naar gevolgen van middelengebruik.

Het dossier biedt ook een overzicht van de belangrijkste argumenten van voor- en tegenstanders van harm reduction en een aan­tal kritische kanttekeningen. Verder vindt u een overzicht van harm-reductioninitiatieven in binnen- en buitenland, waarbij we vertrekken vanuit evidence based werken en effectiviteit. We refereren daarnaast ook naar enkele Belgische goedepraktijkvoorbeelden en we ronden af met enkele uitdagingen waar harm reduction voor staat.

  • Harm reduction | dossier - rapport

    In dit geactualiseerde dossier worden nieuwe harmreductioninitiatieven belicht...
    Download hier - Lees meer...