Dossier middelengebruik en suïcide


Op basis van de literatuur en de klinische praktijk stellen we een belangrijk oorzakelijk verband vast tussen alcohol- en druggebruik en suïcide. Suïcidaal gedrag komt beduidend meer voor bij mensen met een verslavingsproblematiek, vergeleken met de cijfers binnen de algemene bevolking. Het suïcidaal gedrag is vaak een rechtstreeks gevolg van de verslavingsproblematiek en een aantal dynamieken, die eigen zijn aan problematisch middelengebruik, beïnvloeden dit suïcidaal proces.

Literatuurstudie

Aan de hand van de resultaten van een uitgebreide literatuurstudie wordt de relatie tussen middelengebruik en suïcide toegelicht.
De invloedsvariabelen in deze relatie kunnen in drie domeinen worden ingedeeld: persoonsgebonden, omgevingsgebonden en middelgerelateerde factoren. Persoonsgebonden factoren zijn onder andere leeftijd, gender en psyche (met bijzondere aandacht voor depressieve stoornissen). Onder omgevingsgebonden factoren verstaan we onder meer socio-economische achtergrondfactoren en traumatische levenservaringen zoals echtscheiding, dood, verlies van werk, gezinsproblemen,... Bij middelgerelateerde factoren worden onder andere de verbanden tussen problematisch middelengebruik en suïcide alsook de rol van de verschillende producten als middel tot het plegen van suïcide belicht.
Tussen deze factoren onderling spelen zich bovendien beïnvloedende processen af.

Handvatten voor de praktijk

Daarnaast worden in het dossier praktijkrelevante handvatten aangereikt voor preventie, vroegdetectie en therapeutische behandeling.
Op het vlak van preventie kunnen informatiecampagnes, zowel naar de algemene bevolking als naar specifieke risicogroepen, worden opgezet. Er is ook nood aan preventiestrategieën voor de eerstelijnsgezondheidszorg.
Vroegdetectie sluit hier nauw bij aan. Zowel voor huisartspraktijken en als voor de alcohol- en drughulpverlening worden aandachtspunten geformuleerd en zijn referenties over screeningsinstrumenten opgenomen.
Wat de behandeling in de verslavingszorg betreft, worden zowel pistes voor een farmacotherapeutische als voor een psychotherapeutische aanpak aangereikt.
Een heel praktisch onderdeel is het Nederlandse protocol Suïcide in de verslavingszorg, dat integraal in het dossier wordt opgenomen.
Tot slot wordt ook aan het preventieve belang van nazorg de nodige aandacht besteed.

  • Middelengebruik en suïcide | dossier - rapport

    Dit dossier licht, op basis van de resultaten van een uitgebreide literatuur...
    Download hier - Lees meer...