Dossier pill testing


Pill testing verwijst naar verschillende kwalitatieve en kwantitatieve analysetechnieken die gebruikers informatie bieden over de samenstelling van illegale drugs die ze (willen) gebruiken. Pill testing vindt plaats in verschillende Europese landen, maar het kader waarbinnen dit gebeurt en de specifieke methodes waarmee illegale drugs worden getest, verschillen van elkaar (marquistest, chromatografische tests en visuele pil-identificatie). Pill testing kent zowel voor- als tegenstanders.

Argumenten pro

Pill testing heeft een aantal rechtstreekse voordelen:

 • het rechtstreekse contact met gebruikers;
 • het opsporen van gevaarlijke stoffen;
 • het informeren van gebruikers;
 • het beantwoorden aan een behoefte.

Pill testing heeft ook een aantal onrechtstreekse voordelen:

 • bijdrage aan wetenschappelijk onderzoek (monitoring);
 • bijdrage aan gerichte waarschuwingscampagnes;
 • nuttige informatie voor preventiewerkers en hulpverleners;
 • positief effect op de synthetische drugsmarkt;
 • hogere credibiliteit van boodschappen over de aanwezigheid van gevaarlijke substanties in drugs.

Argumenten contra

Principiële argumenten:

 • juridische schemerzone;
 • misbruik door dealers mogelijk om hun drugs - met kwaliteitslabel - aan te prijzen;
 • geringe invloed op het gebruik van illegale drugs;
 • verschillen in de verwachtingen tussen de gebruikers en de doelstellingen van het pill-testingprogramma.

Argumenten tegen specifieke pill-testingmethodes :

 • De sneltest geeft geen enkele indicatie over de samenstelling van een pil, laat staan over de dosering. De beperkingen van de sneltest worden bovendien onvoldoende benadrukt door de producent van de testapparatuur.
 • Laboratoriumanalyses zijn in tegenstelling tot de sneltest zeer duur, tijdrovend en meestal beperkt tot de laboratoriumsetting.

Visie van de alcohol- en drugsector

Pill testing is een interessante methodiek die op het vlak van waarschuwen van de bevolking, monitoring en preventie heel wat te bieden heeft, maar er blijven minstens evenveel argumenten contra bestaan. In Vlaanderen is pill testing (nog) niet geïntegreerd. De redenen daarvoor zijn divers: het illegale karakter van testen, het kostenplaatje, de betrouwbaarheid van de verschillende methodes,... Verder kunnen we ons vragen stellen bij een maatschappelijk draagvlak voor pill testing in Vlaanderen.

De alcohol- en drugsector in Vlaanderen stelt dat pill testing het best geïntegreerd kan worden in een globale preventieaanpak in het uitgaansleven, bestaande uit voorlichting, structurele initiatieven, regelgeving en opvang (bijvoorbeeld Eerste Hulp bij Drugongevallen in het uitgaansleven, EHBDu).

Pill testing als harm-reductionstrategie kan slechts een plaats binnen preventie innemen indien de methodiek voldoende verfijnd is en binnen een globale aanpak complementair met andere preventie- en harm-reductioninitiatieven is.

 • Harm reduction. Pill testing | dossier - rapport

  Pill testing verwijst naar verschillende kwalitatieve en kwantitatieve analy...
  Download hier - Lees meer...