Studentenbevraging (hoger onderwijs)

De cannabisgebruikende student, de student die 'leerpillen' gebruikt om beter te blokken, de bier hijsende student op een studentikoze of uitgaansavond… het zijn drie clichés die steevast op het studentenleven worden geplakt. Maar kloppen deze dooddoeners wel? Het boek 'In hogere sferen? Volume 3' probeert hierop een antwoord te geven, op basis van de derde grootschalige studentenbevragingen die in 2013 doorging in instellingen uit drie associaties in het Vlaamse hoger onderwijs.

Alcohol: oppassen geblazen

De studentenbevraging 2013 toont aan dat alcoholgebruik vast deel uitmaakt van het studentenleven. Zo drinken tijdens het academiejaar vier op de tien studenten meerdere malen per week tot dagelijks bier. Dat het bij het drinken niet altijd bij één of twee glazen blijft, is duidelijk: bijna één op de tien studenten doet wekelijks tot dagelijks aan bingedrinking. Zowel regelmatig drinken, als bingedrinking, als dronkenschap komt merkelijk meer voor bij mannelijke studenten. Het is dan ook niet vreemd dat mannen meer te kampen hebben met risico's op gezondheidsproblemen als gevolg van hun alcoholgebruik. Toch is dat fenomeen ook bij veel vrouwen aanwezig. Bij de helft van de studenten houdt het drinkgedrag risico's voor gezondheidsproblemen in. Een gegeven om ernstig over na te denken.

Medicatiegebruik in de examenperiodes: stof tot nadenken

Alhoewel stimulerende medicatie en slaap- en kalmeermedicatie door een relatief kleine groep worden gebruikt, mag de lage prevalentiegraad de risico's bij de regelmatige medicatiegebruikers niet verdoezelen. Stimulerende medicatie zie je meer bij mannelijke studenten, slaap- en kalmeermedicatie meer bij vrouwelijke studenten. Bij de studenten die het in het voorgaande jaar gebruikten, is er voor beide groepen van medicatie een specifiek profiel qua gebruik: in examenperiodes ligt het gebruik en het frequent gebruik een veelvoud hoger dan tijdens het academiejaar en in vakantieperiodes. Het is dus duidelijk dat zowel stimulerende medicatie als slaap- en kalmeermedicatie vaker gebruikt worden bij hoge prestatiedruk en stress.

Cannabisgebruik: niet zonder risico's

Over alle studenten heen gebruikt ongeveer 5% gedurende het grootste deel van het jaar regelmatig cannabis. Een even groot aandeel heeft te kampen met problemen als gevolg van hun cannabisgebruik. Er is wel degelijk een duidelijk verband tussen beide fenomenen aantoonbaar:  frequenter cannabisgebruik leidt tot meer problemen. 5% regelmatige cannabisgebruikers of cannabisgebruikers met probleemindicaties lijkt misschien weinig, maar als we dat aandeel zouden extrapoleren naar de hele Vlaamse studentenpopulatie in het hoger onderwijs, dan spreken we over meer dan 10.000 studenten.

Wat nu?

De onderzoeksresultaten van de derde studentenbevraging tonen aan dat heel wat studenten niet of op een verantwoorde manier omgaan met het gebruik van alcohol, medicatie en cannabis. Maar we kunnen er niet om heen dat middelengebruik bij een deel van de studenten tot problemen kan leiden. Wat alcohol betreft, geven de onderzoeksresultaten aan dat een opvallend groot deel veel alcohol drinkt en niet zonder risico's drinkt. Het wordt dan ook hoogtijd dat er iets gedaan wordt aan de vanzelfsprekendheid van alcoholgebruik in het studentenleven. Voor zowel medicatie als cannabis geldt dat de overgrote meerderheid er af blijft of er niet al te risicovol mee omgaat. Maar we mogen er niet blind voor zijn dat in die kleine groep van gebruikers er vrij veel zijn die deze middelen al dan niet tijdelijk op regelmatige basis en dus niet zonder risico gebruiken. Er is dus zeker nood aan het informeren, sensibiliseren, ondersteunen en helpen van duizenden studenten (en hun omgeving) die in probleemgebruik dreigen te verzeilen.

 

  • In hogere sferen? Volume 3 Een onderzoek naar middelengebruik bij Vlaamse studenten | dossier - rapport

    'In hogere sferen? Volume 3' licht de resultaten toe van een grootschalig on...
    Download hier - Lees meer...