Vooronderzoek: probleem- en determinantenanalyse

In het vooronderzoek analyseert u het probleem waarop u zich wil richten met de preventie-activiteit of het project en bekijkt u de determinanten die dit probleem beïnvloeden. We noemen dit de probleemanalyse en de determinantenanalyse. Hierbij zijn er twee belangrijke vragen die u zichzelf kan stellen.

Probleemanalyse: Wat is het probleem en met welke gedrags- en omgevingsfactoren hangt dit samen?

Meer specifiek gaat het hier om het gedrag en leefomgeving van de uiteindelijke doelgroep van uw project en de gevolgen hiervan, bijvoorbeeld alcohol- en druggebruik van leerlingen en de problemen waartoe dit leidt, het schoolklimaat, peerinvloeden, … Let op de aard, omvang, ernst en spreiding van de problemen en probeer ook na te gaan hoe betrokkenen de problemen zien.

Determinantenanalyse: Welke determinanten zijn van invloed op het gedrag en de omgeving?

Hier bekijkt u welke factoren bovenstaande problemen beïnvloeden. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om kennis van leerlingen over de risico's van alcoholgebruik en kennis van leerkrachten over hoe ze deze risico's kunnen aankaarten, de mate waarin al een beleid gevoerd wordt, de mate waarin leerkrachten achter een drugbeleid op school staan. Baseer u zo veel mogelijk op bestaande theoretische modellen. Probeer ook een inschatting te maken van de beïnvloedbaarheid van de determinanten.

Een samenvatting van recente cijfers en literatuur rond alcohol- en drugproblemen en determinanten die hierop van invloed zijn, vindt u hier. Dit document bevat geen doorlopende tekst, maar wel een bundeling van informatie die als inspiratiebron kan dienen bij het opstellen van een vooronderzoek.