Standpunt 'Waarom VAD niet samenwerkt met de alcoholindustrie' (april 2016)

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft in 2010 een globale strategie uitgetekend om het 'schadelijk gebruik van alcohol' te  reduceren en zo de gezondheid en de sociale situatie van individuen, families én gemeenschappen te verbeteren.
De WHO dringt er bij de lidstaten op aan om nationale plannen te maken op alle vlakken van hun bevoegdheden en om passende wetgeving uit te werken om de gezondheidsdoelstellingen te halen. De WHO stelt voor om ook de Ngo's en de alcoholindustrie erbij te betrekken.
AB-Inbev, de nummer 1 in België en goed voor 30% van de wereldmarkt, speelt hierop in. In het kader van een Corporate Social Responsibilityii strategie heeft de bierbrouwer een programma ontwikkeld, de 'Smart Drinking Goals'iii, dat tot doel heeft tegen 2025 een 10% vermindering te realiseren van de negatieve gevolgen van alcoholconsumptie. Zij stellen hiervoor een aanzienlijk bedrag ter beschikking en zoeken samenwerking met lokale en regionale overheden en partners. Lees hier het VAD-standpunt waarom wij niet ingaan op de vraag naar samenwerking met de alcoholindustrie.

Visietekst 'Werken met getuigenissen in de media' (december 2015)

Wanneer een journalist een verhaal alcohol, drugs of verslaving brengt, gaat hij daarbij vaak op zoek naar het menselijke gezicht achter het thema. Een mogelijke manier om dat te bereiken, is door te werken met een getuigenis. Die invalshoek maakt het verhaal toegankelijker, herkenbaarder en aantrekkelijker voor de lezer, luisteraar of kijker. De media zijn dus op zoek naar getuigenissen. Het omgekeerde gebeurt soms ook. Soms schuift een organisatie uit de sector van de alcohol- en drughulpverlening en -preventie zelf een getuige naar voor. Het is een manier om een thema, organisatie of campagne op een herkenbare en taboedoorbrekende manier onder de aandacht te brengen. Toch heeft de sector als geheel haar bedenkingen en bezorgdheden bij het in de media brengen van getuigen. Een getuigenis op televisie, op de radio of in de pers heeft niet altijd het gewenste effect en kan vervelende gevolgen hebben voor alle partijen. Er is geen consensus binnen de sector over het al dan niet te werken met getuigen in de media en dat hoeft ook niet. De doelstellingen en belangen van iedere organisatie zijn anders en bepalen wat zinvol en gewenst is op dit vlak. In die zin zijn er organisaties die werken met getuigenissen en andere die geneigd zijn dit om dit systematische te weigeren. Toch is het waardevol om even stil te staan bij de vraag: hoe gaan we als sector om met getuigenissen in de media? Lees hier de visietekst: 'Getuigenissen in de media'.

Samenwerken met de GGZ binnen de 107 ontwikkelingen (december 2015)

Artikel 107 van de ziekenhuiswet kondigt een aantal ontwikkelingen binnen de Geestelijke Gezondheidszorg aan. Naast de omzetting van bedden in stoelen en vooral in mobiele teams, hebben die aanpassingen een vermaatschappelijking van de zorg voor ogen. Die doelstelling is voor het gespecialiseerd aanbod inzake middelenmisbruik niet nieuw. Herstelgericht werken en het ontwikkelen van activiteiten zo dicht mogelijk bij of in de leefomgeving van de patiënt, gebeurt bij ons al langer. Wij doen nu al aan outreach in straathoekwerk en harm reduction. We betrekken ervaringsdeskundigen. We zijn actief via preventie-initiatieven in gemeentes, van scholen tot in dancings. We hebben initiatieven die het hele continuüm beslaan van vroeginterventie, online en telefonische hulp tot crisisinterventie, langdurige behandelprogramma's en dubbeldiagnoseklinieken. We hebben initiatieven voor kinderen van verslaafde ouders en voor verslaafde ouders met kinderen, we zijn aanwezig in gevangenissen, enzovoort. Onderling overleg, coördinatie en samenwerking -ook met sectoren buiten de Geestelijke Gezondheidszorg- kennen we al jaren. Onze initiatieven werden enkel beperkt door krimpende budgetten, tijdelijkheid van projectsubsidie en onzekerheid door versnippering van subsidiërende - federaal of regionaal - overheden. Lees hier de volledige tekst die, in opdracht van de Raad van Bestuur van VAD, werd opgemaakt door de Adviesgroep 'Samenwerken met de GGZ binnen de 107 ontwikkelingen'.

Adviesnota 'Zorg voor oudere en chronische illegaledruggebruikers' (januari 2015)

We stellen vast dat er meer oudere mensen in de hulpverlening terechtkomen met een middelenproblematiek. Dat hangt samen met de veroudering van de populatie in het algemeen. Deze nota geeft advies over hoe de (toekomstige) doelgroep van oudere illegaledruggebruikers te benaderen. Verschillende sectoren dienen zich met enige spoed voor te bereiden op de hulp- en zorgvragen van deze doelgroep. Lees hier de adviesnota 'Zorg voor oudere en chronische illegaledruggebruikers'.

Probleemverkennende nota cannabisbeleid (november 2014)

Het cannabisdebat is vandaag opnieuw zeer actueel. Als koepelorganisatie van bijna 80 organisaties die werkzaam zijn op het terrein van de alcohol- en drugproblematiek wenst de Vereniging voor Alcohol- en andere Drugproblemen in dit debat niet afwezig te blijven. Lees hier onze visie op cannabis, cannabisgebruik en cannabisbeleid.

Gebruiksruimtes: visie vanuit het gezondheidsperspectief. Definitie, doelstellingen, modaliteiten (september 2014)

Kan een gebruiksruimte als methodiek een zinvolle aanvulling zijn op de bestaande hulpverlening voor gebruikers van illegale drugs in Vlaanderen? Deze visietekst geeft een antwoord vanuit een gezondheidsperspectief.

Exit Nationaal Alcohol Plan! (19 december 2013)

Op de Interministeriële Conferentie Drugs van 17 december 2013 kon geen akkoord bereikt worden over een 'light-versie' (al te fel afgezwakt) van het Nationaal Alcohol Plan (NAP). VAD vindt dit bijzonder jammer. Een evenwichtig NAP heeft al vaker bewezen dat het overmatig en problematisch gebruik kan verminderen. Een gemiste kans na maandenlange onderhandelingen. Toch ziet VAD liever geen NAP dan een light-versie die niet effectief is en nieuwe initiatieven in de toekomst hypothekeert. Lees de volledig reactie hier.

Het NAP staat onder druk (9 december 2013)

De geplande Interministeriële Conferentie Drugs van 9 december 2013 werd uitgesteld bij gebrek aan akkoord over het ontwerp van Nationaal Alcohol Plan (NAP). De VAD vindt dit bijzonder jammer, want wat voorligt is een evenwichtig plan, dat zich zowel op beschikbaarheid van alcohol en preventie als op vroeginterventie en zorg richt. Lees hier de volledige reactie.

Memorandum 2014 (4 december 2013)

VAD schreef een memorandum over de aanpak van middelengebruik en verslavingsproblemen voor de Vlaamse, federale en Europese verkiezingen 2014. Lees hier het memorandum.

Voorstel organisatiestructuur voor de aanpak van middelengebruik en verslavingsproblemen in Vlaanderen (april 2013)

In het kader van de zesde staatshervorming werkt Vlaanderen groenboeken uit met scenario's voor toekomstige beleidsvoering. Zo ook voor de problematiek van middelengebruik en verslavingsproblemen. Samen met haar leden formuleerde VAD een voorstel.

Zijn drugcontroles op school zinvol? (2013)

Alcohol en andere drugs hebben een directe invloed op het functioneren (sociaal, emotioneel, cognitief, fysiek...) van de leerling op school en houden risico's in voor de gezondheid, het welzijn en de veiligheid van de leerling én de schoolomgeving. Als antwoord op het omgaan met deze uitdagingen, doen sommige scholen een beroep op politiecontroles met drughonden. Een antwoord dat op zich echter ook weer heel wat vragen en bedenkingen oproept. Lees hier de kanttekeningen.

Werken met getuigenissen (2013)

In heel wat scholen is er aandacht voor alcohol- en andere drugpreventie. Voor de invulling ervan wordt er soms gewerkt met getuigenissen door ex-gebruikers. Het is belangrijk dat de school, voor het maken van haar keuze, even stilstaat bij een aantal bedenkingen. Lees hier de kanttekeningen.

Wat is de plaats van productinformatie binnen preventie? (2011)

Preventie impliceert dat men informatie geeft, afgestemd op de noden van de doelgroep. Productinformatie is een vorm van voorlichting en kennisoverdracht die in de praktijk vaak gehanteerd wordt. De vraag ernaar is groot. Men veronderstelt dat uitgebreide informatie over alcohol en drugs en over de risico's en gevolgen ervan leidt tot een negatieve houding, waardoor mensen geen drugs zullen gebruiken of hun gebruik zullen veranderen. Louter productinformatie kan deze ambitieuze doelstellingen op gedragsniveau echter niet realiseren: productinformatie is zinvol, maar er is meer nodig om gewenst gedrag te bekomen. Lees er hier alles over.

Evidence-based werken in de alcohol- en drugsector (2009)

Evidence-based werken is een belangrijke kwaliteitsstandaard voor interventies. VAD wil graag achtergrondinformatie en duiding bieden bij het evidence-based werken in de alcohol- en drugpreventie, -hulpverlening en voortgezette zorg. We hebben een referentietekst op papier gezet, op basis waarvan het debat rond evidence-based werken gevoerd kan worden. De tekst is bedoeld voor hulpverleners, preventiewerkers en onderzoekers in de alcohol- en drugsector. Het kan als uitgangspunt dienen voor het uitwerken van concrete initiatieven die evidence-based werken in de praktijk ondersteunen. Lees hier de tekst.

Krachtlijnen voor preventie en behandeling (2009)

Welke zijn de doelstellingen en strategieën van alcohol- en drugpreventie en -hulpverlening? VAD zet dit voor u op een rij.

Wat is aanvaardbaar alcoholgebruik? Wat is bingedrinken? (2009)

VAD zet richtlijnen voor volwassenen, voor jongeren, voor ouderen, voor alcoholgebruik tijdens de zwangerschapswens, zwangerschap en borstvoeding op papier. Alsook een bijkomende richtlijn voor alcoholgebruik in specifieke risicosituaties en voor personen met een verhoogd risico en een definitie van bingedrinken. De richtlijnen zijn gebaseerd op bestaande richtlijnen in andere landen en een beperkte literatuurstudie. Lees hier de tekst.

Alcohol en jongeren (2013)

Alcohol maakt deel uit van de leefwereld van jongeren. De meeste jongeren groeien op in een gezin waar af en toe gedronken wordt. Sommige jongeren groeien op in een gezin waar sprake is van alcoholmisbruik. Jongeren drinken ook zelf. Omwillen van hun leefijd zijn hier een aantal specifieke risicofactoren aan verbonden. Daarom is het ontraden van alcoholgebruik en het uitstellen van de beginleeftijd voor VAD een belangrijke doelstelling. U leest er meer over in deze visietekst.