Een beleid opzetten

Voorzieningen in de gehandicaptenzorg kunnen een belangrijke rol vervullen in het kader van de alcohol- en drugthematiek. Dit kan op verschillende vlakken: cliënten informeren en sensibiliseren, opmerken en inschatten van alcohol- en drugproblemen, deze bespreekbaar maken, begeleiden en/of doorverwijzen van cliënten, ondersteuning bieden aan cliënten bij wie behandeling in de gespecialiseerde alcohol- en drughulpverlening aangewezen is…

Door als voorziening een visie te bepalen en de eigen rol te omschrijven met betrekking tot de alcohol- en drugthematiek, creëert men een ondersteunend kader voor begeleiders, cliënten en mantelzorgers. Het voorkomen en beperken van middelengerelateerde problemen gebeurt het effectiefst wanneer er een samenhangende en gemeenschappelijke aanpak is. Deze aanpak wordt uitgewerkt in een alcohol- en drugbeleid op maat van de voorziening. Een beleid is met andere woorden een samenhangend geheel van afspraken over hoe de voorziening omgaat met de alcohol- en drugthematiek. Een beleid vertrekt vanuit een welbepaalde visie op de thematiek die voortbouwt op de algemene visie van de voorziening. Het bestaat uit vier pijlers: regelgeving, begeleiding, informatie en vorming en structurele maatregelen.

Regelgeving

In de pijler regelgeving wordt vastgelegd wat, in de context van de voorziening en in de verschillende afdelingen, wel en niet kan in verband met alcohol en andere drugs. Hierbij wordt het wetgevend kader als richtlijn gebruikt. Er wordt tevens vastgelegd wat de gevolgen zijn als de regels overtreden worden en wie hierin welke rol opneemt.

Begeleiding

In de pijler begeleiding legt de voorziening vast welke rol ze wil opnemen in de begeleiding van cliënten met alcohol- of andere drugproblemen. Hoe wordt mogelijk problematisch gebruik opgemerkt, wat wordt in het kader van de eigen begeleiding opgenomen, wanneer wordt doorverwezen naar alcohol- en drugspecifieke hulpverlening … zijn enkele van de vragen die in deze pijler beantwoord worden.

Informatie en vorming

In de pijler informatie en vorming bepaalt de voorziening wat ze zal doen op educatief vlak. Hoe worden cliënten gesensibiliseerd en geïnformeerd over middelengebruik, hoe worden ze bewust gemaakt van de risico's ervan en het belang van verantwoordelijk gebruik? Op welke manier kunnen er vaardigheden bijgebracht worden in het omgaan met middelen?

Structurele maatregelen

Tot slot worden er structurele maatregelen genomen om de doelstellingen van het alcohol- en drugbeleid te ondersteunen. Structurele maatregelen zijn meestal niet alcohol- of drugspecifiek, maar dragen bij tot een betere werking van de dienst in het algemeen en zijn gericht op het creëren van een ondersteunende leefomgeving. De focus ligt hierbij op een positief leefklimaat, open communicatie … Ook ingrepen in de infrastructuur horen hierbij, bijvoorbeeld een gezellige vrijetijdsruimte, oog voor privacy.

 

  • Een alcohol- en drugbeleid in de gehandicaptenzorg | draaiboek

    Met deze leidraad bieden we concrete handvatten om effectief en beleidsmatig t...
    Download hier - Lees meer...