De gemeente of stad als de regisseur van een lokaal alcohol- en drugbeleid

Omdat alcohol- en drugproblemen een hypotheek leggen op de ontwikkelingskansen van jongeren, op het welzijn van gezinnen, op de gezondheid van de gebruiker en op een veilige en leefbare stad of gemeente spelen lokale overheden een belangrijke rol bij de aanpak ervan. De aanpak van druggerelateerde maatschappelijke overlast is ook een van de vijftien 'fenomenen' die aan bod komen in de Strategische Veiligheids- en Preventieplannen.

Om deze problemen het hoofd te bieden, kan de gemeente zowel een voorwaardenscheppende of regiefunctie (zorgen voor afstemming, partners stimuleren en ondersteunen, linken leggen met verschillende beleidsdomeinen …) als een uitvoerende functie (zelf acties en projecten opzetten en maatregelen nemen) op zich nemen. De gemeente of stad speelt met andere woorden een prominente rol met betrekking tot het thema alcohol en andere drugs: zij staat als enig bestuur rechtstreeks in contact met de bevolking. Zij kan verschillende domeinen of sectoren samenbrengen, acties zichtbaar maken, administratieve en financiële ondersteuning bieden, richtlijnen en maatregelen uitvaardigen en het lokale hulpverleningsaanbod in kaart brengen. Bovendien kan het lokale bestuur bestaande lokale en Vlaamse initiatieven rond alcohol- en andere drugproblemen versterken.

Maar een gemeente staat er niet alleen voor. In het kader van een lokaal alcohol- en drugbeleid kan ze beroep doen op:

  • Lokale partners: professionelen en/of vrijwilligers uit verschillende sectoren die actief zijn in de gemeente of stad en signalen van organisaties en burgers opvangen
  • Lokale, intergemeentelijke of regionale preventiewerkers die een expertise rond alcohol en drugs hebben opgebouwd en weten hoe men planmatig en effectief aan preventie kan doen
  • Lokale netwerken rond hulpverlening, vroeginterventie, preventie en samenwerking met politie en justitie
  • Provinciale overheid: ondersteuner van initiatieven rond vroeginterventie en preventie maar ook als mogelijke co-financierder

Omdat het vrijmaken van extra middelen voor één gemeente niet steeds haalbaar is kunnen verschillende gemeenten samenwerken (intergemeentelijke samenwerking). In dit geval kan er één gedeelde drugpreventiewerker aangeworven worden voor de verschillende gemeenten. In Vlaanderen zijn in drie van de 5 provincies (Oost-Vlaanderen, Limburg en Vlaams-Brabant) intergemeentelijke preventiewerkers actief. Financiering gebeurt enerzijds door de lokale besturen anderzijds door de provincies. Het specifieke systeem verschilt van provincie tot provincie. Sommige zijn gedetacheerd naar de CGG's, andere hebben een eigen locatie.

Ga naar 'Van acties tot beleid'

lokaal beleid