Vanuit lokale acties samen werken aan een lokaal alcohol- en drugbeleid

Alcohol en andere drugs hebben op lokaal niveau een directe link met het welzijn, de gezondheid en de veiligheid van burgers en de leefbaarheid van de gemeente of stad. Een lokaal alcohol- en drugbeleid dat integraal werkt over domeinen en sectoren heen beoogt een herhaling van de boodschap met effect op langetermijn. Een lokaal alcohol- en drugbeleid is dan ook bij voorkeur opgenomen als doelstelling in de strategische nota van het meerjarenplan (in het kader van de nieuwe beleid- en beheerscyclus voor gemeenten en OCMW) of gelinkt aan bestaande beleidsplannen van de gemeente of stad (zoals lokaal sociaal beleid, integraal veiligheidsbeleid, gezondheidsbeleid, horecabeleid, fuifbeleid, etc.).

Een lokaal alcohol- en drugbeleid is niet altijd van nul beginnen. Het in kaart brengen van bestaande maatregelen, overlegstructuren, voorgaande analyses en acties vormt een goede start. Het opmaken van een lokaal alcohol- en drugbeleid impliceert:

  • het mandaat van de gemeente of stad. Dit kan bijvoorbeeld via een beleidsdocument ondertekend door burgemeester en college of via een strategische doelstelling rond alcohol en andere drugs in het meerjarenplan van de gemeente of stad of als onderdeel van het lokaal sociaal beleid
  • samenwerking met lokale partners en waar mogelijk met inspraak van de burgers zelf
  • werken op vier actieterreinen: regels & handhaving, structurele maatregelen, informeren & sensibiliseren en vroeginterventie & eerstelijnszorg
  • de principes van planmatig werken volgen

Voorbeelden van een lokaal alcohol- en drugbeleid: Brugge, Lier

Ga naar'Aan de slag'

lokaal beleid