Aanleidingen voor een lokaal alcohol- en drugbeleid in de gemeente of stad

lokaal beleid

Het welzijn, de gezondheid en de veiligheid van burgers staan bovenaan de agenda van Vlaamse steden en gemeenten. Het gebruik van alcohol, cannabis en andere illegale drugs zoals cocaïne, xtc en speed is in iedere Vlaamse stad of gemeente een realiteit. Hoewel het gebruik van illegale drugs zich vaak verborgen afspeelt, wordt een stad of gemeente er toch mee geconfronteerd: verkeersongevallen, vandalisme, gezondheidsproblemen, huiselijk geweld, productiviteitsverlies op het werk, straatdealers en vechtpartijen zijn maar enkele van de potentiële problemen waarmee een stad of gemeente te maken krijgt als gevolg van het gebruik van illegale drugs. Wat betreft alcohol gaan de meeste burgers er op een verantwoorde wijze mee om. Maar bij overlast, lawaaihinder, vandalisme, gezondheidsproblemen, acute probleemsituaties, etc. zal het lokale bestuur maatregelen willen treffen. Lokale besturen zijn dan ook een evidente partner wanneer het aankomt op het aanpakken van de sociale gevolgen van alcohol- en druggebruik. Dit wordt internationaal bevestigd door de Prague Declaration, een statement opgesteld door vertegenwoordigers van lokale besturen en beleidsmakers, drugpreventiewerkers, -hulpverleners en -onderzoekers.

Vaak zijn acute probleemsituaties de reden om actie te ondernemen en te zoeken naar een snelle en concrete oplossing. Naast het inspelen op acute probleemsituaties  vraagt een effectieve benadering van de alcohol- en drugproblematiek echter ook om een integrale aanpak. Een dergelijke benaderingswijze richt zich op alle factoren die van invloed zijn op gezondheid, veiligheid en opvoeding in samenhang met elkaar. Een integrale aanpak betekent bijvoorbeeld dat het alcohol- en drugbeleid zich niet alleen op de individuele jongere en probleemgebruiker richt, maar ook op hun omgeving. Het lokaal alcohol- en drugbeleid staat op die manier voor een langetermijnsaanpak in de gemeente op verschillende beleidsdomeinen. Het meerjarenplan van de gemeente schept de juiste bodem om een lokaal alcohol- en drugbeleid te laten groeien en zo het welbevinden van haar burgers en de leefbaarheid van hun omgeving te garanderen.

Voorbeelden van concrete aanleidingen voor de gemeente of stad:

  • enkele incidenten op lokale fuiven
  • de recente wetswijziging geen verkoop van alcohol onder de 16, geen sterkedrank onder de 18
  • de vraag naar lokale afspraken rond alcohol en andere drugs naar aanleiding van een vorming voor parkwachters
  • apothekers uit de gemeente signaleren een verhoogde vraag naar psychoactieve middelen
  • enkele druggerelateerde feiten die zich voordeden op een school
  • signalen van bezorgde ouders in combinatie met een incident in het jeugdhuis
  • de recente aanwerving van een preventiewerker met als taak preventie alcohol en andere drugs naast andere taken zoals diefstalpreventie
  • de formele vraag naar een lokaal alcohol- en drugbeleid vanuit het jeugdbeleidsplan

Ga naar 'Win-win'