Vlucht naar Avatar

VAD ontwikkelde een lessenpakket over gamen voor leerlingen van de derde graad lager onderwijs. 'Vlucht naar Avatar' wil de kennis, het inzicht en de vaardigheden van deze leerlingen versterken, zodat ze op een verantwoordelijke manier leren omgaan met gamen. Hun concrete interesse- en belevingswereld staat centraal.

'Vlucht naar Avatar' omvat zes lessen en zet sterk in op activerende werkvormen. Via onder meer hoekenwerk, rollenspelen, interviews en een digitaal bordspel wordt kennis overgebracht en getoetst. Dit materiaal is bovendien uitgetest en goed bevonden door zowel de doelgroep als leerkrachten lager onderwijs.

'Vlucht naar Avatar' vertrekt vanuit de positieve insteek dat gamen heel leerzaam en ontspannend kan zijn, maar geeft ook aandacht aan de kleine groep gamers bij wie het gamegedrag kan ontsporen en een compulsief karakter kan aannemen. Op volgende elementen wordt gefocust:

 • inzicht bieden in het eigen gamegedrag
 • overdracht van informatie en kennis over gamen
 • inzicht bieden in redenen voor vluchtgedrag, voor- en nadelen van vluchtgedrag
 • inzicht bieden in het belang van afspraken en vrijetijdsbesteding
 • Vlucht naar Avatar | lespakket

  Vlucht naar Avatar wil de kennis, het inzicht en de vaardigheden van leerlinge...
  Download hier - Lees meer...

Leerlijn

De leerlijn is een praktisch instrument dat schoolteam LO en SO wil ondersteunen bij het preventief werken rond alcohol, tabak, gamen, cannabis en andere illegale drugs.

De leerlijn heeft volgende hoofddoelstellingen:

 • ondersteuning van de uitwerking van de pijler educatie in het kader van een tabak-, alcohol- en drugbeleid op school;
 • leidraad voor de concrete invulling van alcohol-, tabak-, game-, cannabis- en andere illegaledrugpreventie in de klas;
 • instrument om doordacht te kiezen voor lesprogramma's, klas- en schoolprojecten rond alcohol, tabak, gamen, cannabis en andere illegale drugs (zie bijlage 2).

De leerlijn omvat:

Trusty: label voor kwaliteitsvolle jongereninformatie

Bijna de helft van de jongeren tussen 12 en 25 jaar vindt het moeilijk om juiste en betrouwbare informatie te vinden. Bovendien is de informatie die ze zoeken en vinden niet altijd aangepast aan de leefwereld. Om kinderen en jongeren te helpen bij de zoektocht naar juiste en betrouwbare informatie, lanceert De Ambrassade het label 'Trusty'. Als kinderen en jongeren Trusty op folders en websites zien staan, weten zij dat de makers ervan werken aan de kwaliteit van de informatie en hen niets proberen wijs te maken.

VAD en haar publieksservice De DrugLijn is, naast JAC Plus Antwerpen, JOETZ, Jong & Van Zin, Karrewiet (VRT), Maks! (Klasse), Mediaraven, Onderwijskiezer.be, één van de organisaties die uitpakt met dit kersverse label.

Trusty

Praten over alcohol en andere drugs in de klas: zin of onzin?

Door te werken aan een gezondheidsbeleid willen basisscholen kinderen stimuleren en ondersteunen bij de keuze voor een gezonde levensstijl. Ook aandacht voor alcohol- en andere drugpreventie maakt deel uit van een integraal gezondheidsbeleid.

Dat alcohol- en andere drugpreventie vorm krijgt door te werken aan welbevinden, sociale vaardigheden en attitudevorming, staat niet ter discussie. De vraag naar de zinvolheid van themaspecifiek werken, en vooral de vraag rond welke thema's dan, stelt zich echter wel. Met 'LOL zonder alcohol' willen we basisscholen stimuleren om rond alcohol te werken bij kinderen derde graad lager onderwijs.

Uitstellen van de beginleeftijd is een cruciale doelstelling van preventie. Want hoe jonger men begint te gebruiken, hoe groter de kans op problematisch gebruik op latere leeftijd. Voor alcohol weten we dat 19,3%van de Vlaamse kinderen vóór de leeftijd van twaalf jaar reeds alcohol gedronken heeft. Onderzoek rond de impact van alcohol op de ontwikkeling van kinderen en jongeren, recent vooral ook op de hersenontwikkeling, versterkt onze keuze.

Voor een project rond illegale drugs in het lager onderwijs kiezen we bewust niet, op basis van gebruikscijfers en onderzoek. De kans dat kinderen vóór ze twaalf worden in de verleiding komen om illegale drugs te gebruiken is klein. Heel erg klein zelfs. Bovendien is er het risico op een contraproductief effect: het uitlokken van nieuwsgierigheid.

Een overzicht van onderzoeksresultaten.

LOL zonder alcohol

LOL zonder alcohol is een educatief project voor leerkrachten 3de graad lager onderwijs om met leerlingen te werken rond alcohol. Leerkrachten en leerlingen onderzoeken samen wat alcohol is en wat het doet. LOL zonder alcohol is meer dan informatie over het product 'alcohol': de kinderen gaan hun sociale vaardigheden versterken en hun weerbaarheid tegen groepsdruk verhogen. Zodat ze sterk genoeg zijn om nog even 'neen' te zeggen tegen alcohol.

LOL zonder alcohol omvat een lesboek met per les een gedetailleerd lesscenario, bijhorende taken- en opdrachtenkaarten, werkbladen, infofiches enzovoort. Er wordt ook duidelijk gerefereerd naar de nieuwe eindtermen en leerplannen WO. Elke leerling creëert een eigen projectboek.

Leuke extra's bij het project zijn het GRATIS klaspakket (met bladwijzers, ballonnen en affiches), de coole prijzen voor de klasquiz en de interactieve website voor de leerlingen.

Uitgebreide info vindt u op de projectwebsite acoolworld.be/school. Daar kunt u ook het materiaal downloaden of bestellen.