Een beleid opzetten

Drugpreventie vereist een beleidsmatige aanpak, gekaderd binnen het pedagogisch project van de school, met een werking op verschillende niveaus. Met een Drugbeleid op School werkt men effectief en beleidsmatig. Het is opgebouwd rond de volgende pijlers: regelgeving, begeleiding, educatie en structurele maatregelen in de schoolcontext. Aan de hand van drie acties (beleid uitwerken, communicatie en deskundigheidsbevordering) werkt de school zelfstandig of met een coach elke pijler uit.

Met een Drugbeleid op School...

  • ...creëert de school een veilige, gezonde schoolomgeving waar de ontwikkeling van de leerlingen niet in het gedrang komt door middelengebruik.
  • ...worden de vakoverschrijdende eindtermen uitgewerkt. Niet alleen door educatie over het thema, maar door het hele beleid.
  • ...vergroot de school de deskundigheid van leerkrachten in het omgaan met het thema middelengebruik.
  • ...anticipeert de school op incidenten rond middelengebruik.

Een drugbeleid kan ontwikkeld worden op maat van de school, maar ook in  centra DBSO of in de leertijd.

  • Drugbeleid Op School (DOS) | draaiboek

    Hoe gaat men op school op de beste manier om met alcohol, illegale drugs, geno...
    Download hier - Lees meer...

 

 

Regelgeving

Met de pijler regelgeving bepaalt de school de regels met betrekking tot bezit, gebruik, onder invloed zijn, delen en dealen van genotmiddelen op school. Hierbij wordt afgebakend welke situaties en plaatsen binnen de schoolcontext vallen -  aan de schoolpoort, bij extra muros activiteiten, …  - en welke regels er gelden.

Regelgeving op zich kan niet voorkomen dat leerlingen grensoverschrijdend gedrag stellen. De school tekent ook procedures uit met een taakverdeling rond wie er reageert en hoe bij (vermoeden van) regelovertreding. Idealiter bepaalt de school ook de communicatie met de diverse partners: CLB, ouders, justitie, …

De publicatie Juridische handvatten voor het gebruik en misbruik van alcohol en andere drugs op school is een bruikbare wegwijzer voor het uitwerken van regelgeving en het omgaan met (vermoeden van) regelovertreding.

Begeleiding

Met deze pijler werkt de school uit welke begeleiding ze aanreikt aan leerlingen met (vermoedelijke) problemen door alcohol en/of drugs. De school tekent een begeleidingstraject uit met duidelijke taakomschrijvingen voor het signaleren, begeleiden en eventueel doorverwijzen van leerlingen met drugproblemen.

Het CLB is hierbij  een belangrijke partner. Voor het CLB ontwikkelde VAD in het kader van individuele begeleiding van een leerling Iedereen drinkt, iedereen blowt, BackPAC en de SEM-J. De vorming Motiverende gespreksvoering kan ondersteuning bieden aan leerlingenbegeleiders en CLB-medewerkers.

Educatie

Met de pijler educatie werkt de school uit hoe ze leerlingen stimuleert tot een gezonde levensstijl op vlak van middelengebruik. Dit gebeurt door het aanbieden van continue en effectieve educatie over het alcohol- en drugthema en het aanleren van sociale vaardigheden. Met de leerlijn tabak, alcohol en drugs (LINK) heeft de school handvatten in handen om op een goede manier educatief te werken.

Structurele maatregelen

Ook meer structurele maatregelen dragen bij tot een betere werking van het DOS. De focus ligt hierbij op ondersteunende maatregelen. Die zorgen ervoor dat preventie kan gebeuren in een veilige en constructieve omgeving die gezonde keuzes stimuleert. Acties zijn gericht op de fysieke schoolomgeving, een positief schoolklimaat en het betrekken van de brede omgeving van de school.

Hebt u nood aan een analyse van de situatie van de school met betrekking tot de alcohol- en andere drugthematiek?
De VAD-Leerlingenbevraging biedt de school een zicht op het middelengebruik van de leerlingen. De bevraging is bovendien opgesteld volgens bovenstaande pijlers en geeft de school over elk van de pijlers informatie waarmee ze haar beleid kan uitwerken of bijsturen. Deelnemende scholen ontvangen een rapport op maat van de school en worden uitgenodigd voor een vorming.