Een beleid opzetten

Een preventief beleid is een samenhangend geheel van maatregelen om problemen door middelengebruik te voorkomen of er adequaat op te reageren. Een alcohol- en drugbeleid in het uitgaansleven steunt op vier pijlers die goed op mekaar afgestemd moeten worden. Het succes van het beleid neemt toe naarmate de verschillende pijilers evenredig worden uitgewerkt. Quality Nights (www.qualitynights.be) is een methodiek die helpt om de vier pijilers van een alcohol- en drugbeleid te implementeren in clubs, parties en events.

Pijler 1: voorlichting en vorming

Om niet in de problemen te komen met alcohol en drugs tijdens het uitgaan, is het belangrijk dat uitgaanders weten welke effecten en risico's verbonden zijn aan het gebruik van verschillende soorten alcohol en drugs of de combinatie van deze middelen. Naast de risico's van alcohol- en druggebruik zijn er nog andere risico's, zoals oververhitting en uitdroging die ervoor kunnen zorgen dat iemand een minder leuke herinnering heeft aan zijn uitgaansavond.

Als preventiewerker is het belangrijk om de organisator of uitbater te overtuigen om preventieboodschappen te geven aan zijn bezoekers. Zij zitten namelijk in de ideale positie om op een geloofwaardige manier preventieboodschappen te verspreiden. Want jongeren komen naar hun zaak of evenement omdat wat daar gebeurt aansluit bij hun leefwereld.

Gebruik dus de verschillende communicatiekanalen van de uitbater/organisator (website, tickets, lichtkranten, posters,...) om te informeren en te sensibiliseren over alcohol, drugs en andere uitgaansrisico's. Deze informatie is best positief van toon, objectief en niet moraliserend. Preventieboodschappen worden best niet alleen tijdens het uitgaan maar ook voorafgaand aan een party of clubavond én nadien gecommuniceerd.

Daarnaast is het belangrijk dat het personeel deskundig is in het omgaan met alcohol- en druggerelateerde problemen in het uitgaansleven. Adviseer de manager om zijn personeel te trainen om verantwooord te schenken, grenzen te stellen en acuraat te reageren op probleemsituaties en incidenten.

Pijler 2: structurele maatregelen

Objectieve informatie over de effecten en de risico's van alcohol en illegale drugs is erg belangrijk. Kennis is een eerste stap, maar jongeren die uitgaan laten hun gedrag slechts in geringe mate sturen door wat ze weten.

Daarom is het belangrijk dat er in het uitgaansleven een ondersteunende omgeving gecreëerd wordt. Hiermee bedoelen we allerlei structurele maatregelen zoals het zorgen voor een positief uitgaansklimaat (inrichting, decoratie, verlichting), een goede klimaatregeling (temperatuur en vochtigheid), het naleven van de maximale capaciteit van bezoekers en het controleren van de 'crowd flow', de aanwezigheid van een vestiaire of lockers, van een chill-outruimte, van gratis water en voldoende alcoholvrije dranken,…

Pijler 3: regelgeving en procedures

Net zoals in de rest van de maatschappij gelden er in het uitgaansleven spelregels. De regels over alcohol- en druggebruik en over de toegangs- en persoonscontrole zijn grotendeels vastgelegd in de wetgeving. Maar daarnaast bepaalt elke organisatie wat de gevolgen zijn wanneer grenzen worden overschreden en hoe hierop gereageerd zal worden.

Het voordeel van duidelijk uitgeschreven procedures is dat de regels en afspraken door iedereen gekend zijn en dat men bij een probleemgeval onmiddellijk op een eenduidige manier kan reageren. Belangrijk is wel dat de uitbater/organisator en zijn personeel zelf het goede voorbeeld geven. Het heeft weinig zin om stelling te nemen tegen alcohol- en drugmisbruik als het personeel tijdens de werkuren zelf (teveel) drinkt of drugs gebruikt.

Pijler 4: EHBDu (Eerste Hulp Bij Drugsincidenten in het uitgaansleven)

Ondanks alle preventieve maatregelen die men neemt, kunnen alcohol- en druggebonden gezondheidsproblemen altijd opduiken in het uitgaansleven. Het is veilig en handig voor elke uitbater of organisator die op regelmatige basis feesten organiseert om een EHBO-specialist in het team te hebben. Die persoon, die getraind is in EHBDu (Eerste Hulp Bij Drugsincidenten in het uitgaansleven) kan signalen herkennen, meteen reageren en indien nodig de hulpdiensten waarschuwen. Bij acute gezondheidsproblemen hangt het leven van de partyganger soms af van de alerte reactie van de omgeving. Bij grotere evenementen is de aanwezigheid van een professioneel medisch team noodzakelijk.