Een beleid opzetten

Zowel bij OCMW als bij CAW komen cliënten met heel diverse problemen. Soms kampen zij ook met alcohol- of andere drugproblemen. Sommige cliënten zullen dit zelf aankaarten. Bij anderen zal er snel een vermoeden ontstaan op basis van bepaalde signalen.

Als hulpverlener is het niet altijd eenvoudig om hier mee om te gaan. U werkt dikwijls met kwetsbare mensen met een complexe problematiek. Zij zijn niet altijd bereid om over hun eventuele alcohol- of drugproblemen te praten of ervaren deze niet als prioritair. 

Een alcohol- en drugbeleid kan een belangrijke ruggensteun zijn. Het biedt een duidelijk kader en een houvast in individuele situaties. Een alcohol- en drugbeleid is een samenhangend geheel van afspraken over hoe de dienst zal omgaan met de alcohol- en drugthematiek. Een beleid vertrekt vanuit een welbepaalde visie op de thematiek die samenhangt met de algemene visie en de opdracht van de dienst.

Een beleid bestaat verder uit vier pijlers: regelgeving, begeleiding, informatie en vorming en structurele maatregelen. De vier pijlers zijn belangrijk en complementair aan elkaar. De ene pijler kan de andere niet vervangen. Het succes van het beleid neemt toe naarmate de pijlers evenwichtig worden uitgewerkt.

Regelgeving

In de pijler regelgeving wordt vastgelegd wat in de context van de dienst wel en niet kan in verband met alcohol en andere drugs. Er wordt tevens vastgelegd wat de consequenties zijn als de regels overtreden worden.

Begeleiding

In de pijler begeleiding legt de dienst vast welke rol ze wil opnemen in verband met de begeleiding van cliënten met alcohol- of andere drugproblemen.

Informatie en vorming

In de pijler informatie en vorming bepaalt de dienst wat ze zal doen op preventief vlak: hoe kunnen cliënten geïnformeerd worden over middelengebruik en hoe kunnen ze bewust gemaakt worden van de risico’s ervan en het belang van verantwoordelijk gebruik.

Structurele maatregelen

Tot slot worden er ook structurele maatregelen genomen om het alcohol- en drugbeleid en zijn doelstellingen te ondersteunen. Structurele maatregelen zijn meestal niet alcohol- of drugspecifiek, maar dragen bij tot een betere werking van de dienst in het algemeen.